Ubezpieczenie grupowe w firmie – kompletny przewodnik

Ubezpieczenie grupowe w firmie – kompletny przewodnik

ubezpieczenie grupowe w firmie

Na pewno nie istnieje osoba, która nie słyszała o pojęciach takich jak “ubezpieczenie pracownicze”, “grupowe ubezpieczenie” lub “polisa pracownicza”. W obecnych czasach jest to jeden z fundamentalnych świadczeń oferowanych pracownikom, obok ubezpieczenia zdrowotnego (ważne jest odróżnienie go od ubezpieczenia zdrowotnego dostarczanego przez państwo) oraz programu multisportowego.

Teraz, przyjrzyjmy się bliżej tematowi popularnego ubezpieczenia grupowego – kto może je nabyć i dlaczego uważam, że to ważne zabezpieczenie dla KAŻDEJ firmy.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się szczególnie na małych i średnich przedsiębiorstwach.

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj polisy na życie, która obejmuje kilka osób i zwykle opiera się na pewnej wspólnej więzi, najczęściej zawodowej. Warto zaznaczyć, że nie jest to tożsame z polisą rodzinną, w której na przykład rodzice i dzieci mogą być objęci ubezpieczeniem na życie.

Ubezpieczenie grupowe ma zazwyczaj niższe składki w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych, co przekłada się na niższe sumy ubezpieczenia, ale jednocześnie oferuje szerszy zakres świadczeń. Warto zauważyć, że w ramach tego typu polisy mogą być dostępne korzyści, które nie są dostępne w ubezpieczeniach indywidualnych, takie jak świadczenia związane z narodzinami dziecka czy śmierć rodzica lub małżonka.

Ubezpieczenie grupowe jest zazwyczaj dostępne dla firm, które zatrudniają co najmniej trzy osoby. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, bez zatrudnionych pracowników, muszą zwrócić uwagę na indywidualne polisy ubezpieczeniowe. Na szczęście istnieją także tzw. warianty grup otwartych, które są praktycznie identyczne z ubezpieczeniami grupowymi w firmach (mogą występować drobne różnice w kwotach i sumach itp.). W grupach otwartych można zawrzeć umowę indywidualnie a świadczenia są podobne do ubezpieczeń zawartych w zakładzie pracy.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku ubezpieczeń grupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wszyscy objęci nimi pracownicy mają zazwyczaj taki sam zestaw świadczeń. W niektórych firmach ubezpieczeniowych istnieje możliwość stworzenia dedykowanych pakietów dla zarządu lub kluczowych pracowników, ale w większości przypadków w małych firmach pakiet jest jednolity dla wszystkich pracowników.

Jakie są najważniejsze świadczenia w ubezpieczeniach grupowych?

Świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie na życie ma na celu ochronę bliskich osób ubezpieczonej w przypadku jej śmierci. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci stanowi często podstawę do określenia innych świadczeń i zależy od jej wysokości.

Ze względu na różne przyczyny śmierci, praktycznie każde ubezpieczenie na życie oferuje różne opcje w ramach tej umowy. Warto wyróżnić kilka podstawowych wariantów, takich jak:

 1. Śmierć ubezpieczonego z przyczyn naturalnych lub choroby (wariant podstawowy).
 2. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 3. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.
 4. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy.
 5. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w trakcie wykonywania pracy.

Wymieniłem te świadczenia w kolejności, w jakiej zazwyczaj rośnie wypłata w przypadku wystąpienia danej przyczyny śmierci. W przypadku ostatniego wariantu, wypłata może być nawet 400% wyższa niż w przypadku śmierci naturalnej.

Należy jednak pamiętać, że czasami mogą pojawiać się niejasności, na przykład w przypadku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy lub pytanie, czy czas dojazdu do pracy już można uważać za czas pracy. Te kwestie są zazwyczaj dokładnie określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz przepisach prawa polskiego. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń prywatnych, jak i wszelkich kwestii związanych z wynagrodzeniem czy świadczeniami ZUS.

Ubezpieczenie w razie wystąpienia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wartość uszczerbku jest zazwyczaj ustalana na podstawie specjalnej tabeli, dostępnej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przykładowo, złamanie nogi w trzech miejscach z przemieszczeniem będzie oceniane wyżej niż zwichnięcie małego palca.

Aby lepiej zrozumieć to na przykładzie, załóżmy, że Jan Kowalski, który jest ubezpieczony w firmie XYZ, złamie palec, niezależnie od tego, czy w miejscu pracy czy w innej sytuacji (co jest istotne). W takim przypadku może złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela, pod warunkiem, że posiada odpowiednią dokumentację od lekarza. Na podstawie dokumentów medycznych, towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia uszczerbek na 2%. Przy założeniu, że suma ubezpieczenia wynosi 40 000 zł, Kowalski otrzyma 800 zł odszkodowania.

Warto pamiętać, że w zależności od rodzaju umowy, odszkodowanie może być wypłacone w różnych sytuacjach. Dlatego bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy i jej wyłączeniami oraz skorzystanie z usług kompetentnego doradcy ubezpieczeniowego. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w postaci odmowy wypłaty świadczenia.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów odszkodowań, takich jak:

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu.
 2. Trwały uraz powodujący inwalidztwo (zazwyczaj dotyczy to uszkodzeń powyżej 25% powierzchni ciała).
 3. Uraz, który nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kluczem jest zawsze dokładna analiza treści ogólnych warunków ubezpieczenia, wyłączeń i skonsultowanie się z doświadczonym doradcą ubezpieczeniowym.

trwały uszczerbek

Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku lub choroby

Zakwalifikowanie się do świadczenia za pobyt w szpitalu zależy od różnych czynników. Jest to świadczenie przyznawane za każdy dzień hospitalizacji, ale istnieją pewne ograniczenia, na które warto zwrócić uwagę:

 1. Długość pobytu: Zazwyczaj ubezpieczyciele wymagają, aby hospitalizacja trwała co najmniej określoną liczbę dni, na przykład 3 dni.
 2. Rodzaj pobytu: Świadczenie może być wypłacane w zależności od przyczyny hospitalizacji. Na przykład nieszczęśliwy wypadek, choroba czy pobyt na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM). Często pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku jest wyżej wyceniany niż z powodu choroby.
 3. Suma główna: Kwota świadczenia za każdy dzień jest zazwyczaj wyrażana jako procent (na przykład 0,5%) sumy głównej ubezpieczenia.

Dobre ubezpieczenie grupowe zwykle uwzględnia różne rodzaje pobytów w szpitalu. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, aby zrozumieć, ile dni trzeba spędzić w szpitalu, aby otrzymać świadczenie.

Na przykład, załóżmy, że Jan Kowalski trafił do szpitala na cztery dni w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Aby zakwalifikować się do odszkodowania, musi spełnić wymaganie trzech dni hospitalizacji, zgodnie z warunkami umowy. Jego pobyt wyniesie jednak 7 dni. Za każdy dzień otrzymuje 1% sumy głównej, która wynosi 20 000 zł. Te trzy dni hospitalizacji wlicza się w ogólną sumę świadczenia, więc otrzyma 1400 zł na swoje konto.

Poważne operacje

Umowa dodatkowa dotycząca poważnych operacji zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wykonania inwazyjnego zabiegu chirurgicznego wykonywanego w szpitalu w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub układu albo mający na celu usunięcie ogniska chorobowego. Oznacza to, że nie otrzymamy świadczenia za rutynowe procedury medyczne, takie jak nałożenie kilku szwów, ale raczej za zaawansowane operacje, takie jak usunięcie wyrostka robaczkowego, operacje na otwartym ciele, przeszczepy serca, usunięcie nowotworu itp.

W przypadku poważnych operacji, świadczenia zazwyczaj są przypisane do różnych kategorii, które określają procentową wartość wypłaty. Na przykład, za mniejszy zabieg możemy otrzymać 25% sumy ubezpieczenia, podczas gdy za poważną operację możemy otrzymać pełne 100% sumy ubezpieczenia.

Należy pamiętać o tym, że świadczenie jest wypłacane tylko za operacje wymienione w OWU. W niektórych towarzystwach jest dodatkowo opcja rozszerzająca wypłatę świadczenia także na operacje nie wymienione w Ogólnych Warunkach. 

Zwrócę uwagę, że ubezpieczenia poważnych operacji w ramach ubezpieczeń grupowych zwykle nie zapewniają wysokich sum ubezpieczenia. Są bardziej traktowane jako dodatek. Duże, rozbudowane ubezpieczenia na poważne operacje są zazwyczaj dostępne w ramach indywidualnych polis. Umożliwiają otrzymywanie wysokich świadczeń za różnorodne zabiegi medyczne (w niektórych towarzystwach wynosi to ponad 400 różnych procedur!).

Zdiagnozowanie poważnej choroby

Poważne zachorowanie, podobnie jak operacje, zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku potwierdzenia diagnozy jednej z poważnych chorób wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Te choroby mogą obejmować:

 • Anemia aplastyczna,
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • Choroba Alzheimera,
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 • Choroba Parkinsona,
 • Ciężkie oparzenia,
 • Dystrofia mięśniowa,
 • Łagodne nowotwory wewnątrzczaszkowe,
 • Nowotwory złośliwe inwazyjne,
 • Udar mózgu,
 • Utrata kończyn,
 • Utrata mowy,
 • Utrata słuchu,
 • Utrata wzroku,
 • Zakażenie wirusem HIV,
 • Zawał serca.

Rodzaje chorób i ilość przypadków objętych ubezpieczeniem zależą od indywidualnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego oraz ogólnych warunków umowy ubezpieczenia.

Urodzenie dziecka

Świadczenie z tytułu narodzin dziecka (choć to niezbyt zwyczajny sposób opisu, to stanowi część ubezpieczenia grupowego) jest dość klarownym świadczeniem. Po narodzinach naszego potomka otrzymujemy określoną kwotę, którą określa umowa.

Warto zaznaczyć, że jeśli oboje rodzice zdecydowali się na umowę grupową (co jest możliwe, jak wyjaśnię dalej), to zarówno matka, jak i ojciec otrzymają to świadczenie. W niektórych przypadkach, obowiązuje to także w sytuacji adopcji dziecka o określonym wieku, zgodnie z warunkami ogólnymi umowy.

Należy podkreślić, że świadczenie to przysługuje również w przypadku urodzenia dziecka, które niestety urodziło się martwe. Ogólne warunki umowy precyzyjnie określają, kiedy poronienie lub urodzenie martwego dziecka jest zaliczane do tego świadczenia.

Istnieje też kwestia karencji, która często budzi pytania i wątpliwości. W większości przypadków, świadczenie z tytułu narodzin dziecka przysługuje dopiero po upływie okresu karencji wynoszącego 9 miesięcy. Ma to na celu zapobieżenie sytuacjom, gdy ubezpieczenie jest zawierane tuż przed porodem i anulowane bezpośrednio po nim.

Jednakże w niektórych przypadkach, na przykład gdy nowy ubezpieczony jest dołączany do istniejącej już grupowej umowy ubezpieczeniowej, okres karencji może zostać zniesiony, włączając w to karencję związaną z narodzinami dziecka.

ubezpieczenie grupowe

Śmierć rodzica/teścia

Śmierć rodzica/teścia, jak sama nazwa wskazuje, oznacza wypłatę świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców lub teściów. Najlepiej to zrozumieć na przykładzie.

Przykładem może być sytuacja Państwa Kowalskich, którzy posiadają polisę ubezpieczeniową w jednej firmie. Niestety, matka Pana Kowalskiego umiera. W takim przypadku Pan Kowalski otrzymuje świadczenie za śmierć swojego rodzica, a Pani Kowalska otrzymuje świadczenie za śmierć swojego teścia.

Warto dodać, że najczęściej świadczenie przysługuje także w sytuacji kiedy osoby są w nieformalnym związku. Należy jednak pamiętać, że partner/partnerka musi być podany przy składaniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia. Bez tej informacji świadczenie za śmierć rodziców partnera nie przysługuje.

Świadczenia dla partnera / współmałżonka

Wspomniane wyżej świadczenia mogą również obejmować współmałżonka lub partnera, o ile są objęci tą samą polisą. Przykładowo:

 • Pobyt współmałżonka lub partnera w szpitalu z powodu wypadku lub choroby,
 • Śmierć współmałżonka lub partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka lub partnera, itp.

Jeśli obie osoby są ubezpieczone i polisy są odpowiednio skonfigurowane, mogą otrzymać podwójne świadczenia.

Przyjrzyjmy się znowu sytuacji Państwa Kowalskich. Oboje posiadają polisy w swoim miejscu pracy. Pani Kowalska doznała urazu, łamiąc sobie nogi w wyniku upadku ze schodów. Otrzyma ona świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z własnej polisy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Dodatkowo, Pan Kowalski otrzyma drugie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu współmałżonki w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku. Warto podkreślić, że obie te świadczenia można otrzymać, jeśli obie osoby są objęte odpowiednimi polisami ubezpieczeniowymi.

Świadczenia dla dziecka

Często pojawia się także pytanie dotyczące dzieci. Niestety, dzieci nie mogą dołączyć do ubezpieczenia w zakładzie pracy drugiego rodzica, dopóki nie osiągną pełnoletniości (czyli 18 lat). Niemniej jednak, w większości polis grupowych istnieją również świadczenia związane z dziećmi osoby ubezpieczonej. Mogą to być odszkodowania za uszczerbki, pokrywanie kosztów leczenia w przypadku choroby, a także finansowanie pobytów szpitalnych.

Warto zaznaczyć, że kwoty tych świadczeń zazwyczaj nie są bardzo wysokie, dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie szkolne dla dziecka (na przykład oferowane przez bezpieczny.pl). Takie ubezpieczenie nie generuje dużych kosztów, a dodatkowo zapewnia ochronę w przypadku różnych sytuacji.

Jeśli masz dzieci, zawsze warto zastanowić się nad wyborem ubezpieczenia grupowego, które oferuje dodatkowe świadczenia związane z dziećmi.

Karencja – co musisz wiedzieć

Okres karencji, czyli czas, w którym ubezpieczenie nie wchodzi w pełne działanie (a dokładniej, świadczenie nie jest jeszcze wypłacalne). Różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Ogólnie można wyróżnić trzy główne kategorie:

 1. Świadczenia wypadkowe, takie jak odszkodowanie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek, czy koszty związane z pobytem w szpitalu, zazwyczaj nie podlegają okresowi karencji.
 2. Świadczenia chorobowe, takie jak poważne zachorowanie, operacje, itp., mają zazwyczaj okres karencji wynoszący od 3 do 6 miesięcy, w zależności od oferty ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że jeśli choroba była diagnozowana lub operacja była planowana przed zawarciem ubezpieczenia, świadczenie może nie być wypłacone. Niemniej jednak, istnieją przypadki, gdzie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zrezygnować z tej zasady.
 3. Świadczenia z tytułu narodzin dziecka – zazwyczaj obejmuje je okres karencji wynoszący 9 miesięcy. Niemniej jednak, ta karencja może być elastyczna w pewnych sytuacjach, jak opisano wcześniej.

Warto podkreślić, że w przypadku karencji istotne jest dokładne zrozumienie warunków oferty ubezpieczyciela przed jej zawarciem.

Jak wybrać polisę


Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla siebie lub swoich pracowników, warto kierować się kilkoma prostymi zasadami:

 1. Porównaj kilka ofert dostępnych w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.
 2. Dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, takie jak tabela uszczerbków, liczba poważnych operacji, zakres jednostek chorobowych objętych ubezpieczeniem oraz warunki związane z długością pobytu w szpitalu.
 3. Sprawdź, czy istnieje okres karencji. Jeśli już masz ubezpieczenie i rozważasz zmianę, upewnij się, czy nowe ubezpieczenie może znosić okres karencji obowiązujący w poprzedniej polisie.
 4. Jeśli jesteś pracodawcą i planujesz opłacać składkę ubezpieczeniową, zastanów się, czy chcesz pokryć jej całość, część kosztów lub przenieść go w całości na pracowników. Warto dokładnie porównać składkę do oferowanych sum ubezpieczenia.
  Zawsze jestem dostępny, aby pomóc Ci w wyborze najlepszego ubezpieczenia. Skontaktuj się ze mną, a chętnie udzielę Ci wsparcia i odpowiedzi na wszystkie pytania.

Czy warto założyć polisę grupową?

Jako przedsiębiorca, istnieje wiele uzasadnionych powodów, aby rozważyć oferowanie ubezpieczenia grupowego swoim pracownikom. Dlaczego?

To doskonały benefit pozapłacowy, który nie tylko zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników, ale także podnosi konkurencyjność Twojej firmy. Razem z ubezpieczeniem zdrowotnym stanowi świetną ofertę dla potencjalnego pracownika.

Jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, możesz zaproponować pracownikom ubezpieczenie, ale pozostawić im decyzję o pokryciu całej składki. W ten sposób pracownicy sami zdecydują, czy to dla nich istotne, a Ty nie ponosisz ryzyka finansowego, jeśli zdecydują się na ubezpieczenie. To może również poprawić Twoją reputację wśród pracowników.

Jeszcze jedno. Jeżeli pracodawca pokrywa część składki ubezpieczenia grupowego odpowiadającej za śmierć to jest zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej. 

Jak widzisz, podjęcie decyzji o wprowadzeniu ubezpieczenia grupowego nie musi być obciążające. Może przynieść liczne korzyści zarówno Twoim pracownikom, jak i Tobie jako przedsiębiorcy.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button