Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie – konsekwencje

Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie – konsekwencje

Niepłacenie składki

Nieopłacenie składki przez osobę ubezpieczoną w obowiązującym terminie może się przytrafić każdemu. Powody takiej sytuacji są różne – problemy finansowe, wyjazd wakacyjny, choroba. Jakie konsekwencje niesie za sobą nieopłacenie składki na ubezpieczenie na życie w terminie?

Konsekwencje zależne od umowy

Umowa pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym zakłada, że ten drugi w ustalonym terminie będzie opłacał składkę w odpowiedniej wysokości. Ubezpieczyciel zaś zobowiązuje się do objęcia ubezpieczonego ochroną w razie wystąpienia konkretnych zdarzeń. Model ten funkcjonuje dopóty, dopóki ubezpieczony terminowo opłaca składki. Problem pojawia się w momencie, gdy ubezpieczony, z różnych powodów, nie opłaci składki. Umowa ubezpieczeniowa musi zawierać zapisy mówiące o tym, co następuje w takiej sytuacji. W wielu przypadkach ubezpieczyciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności, a więc z obejmowania ochroną ubezpieczonego.

W razie wystąpienia szkody nie musi więc wypłacać odszkodowania – nawet, jeśli wcześniej składki były opłacane w terminie. Niemniej jednak w niektórych przypadkach ubezpieczyciela obowiązuje okres prolongaty, w czasie którego nadal obejmuje ubezpieczonego odpowiednią ochroną. W okresie prolongaty towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła wezwanie do zapłaty, w którym podaje dodatkowy termin na opłacenie składki. Warto mieć świadomość, że jeśli nadal nie opłacimy składki, ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę, a tym samym zaprzestać obejmowania nas ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli zaś opłacimy składkę w nowym, wyznaczonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe terminie, to w dalszym ciągu jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel ma prawo naliczyć karne odsetki za zwłokę.

Jak przedłużyć termin na zapłatę składki?

Czasami brak dokonania płatności składki wynika z roztargnienia czy czasowego braku środków na koncie. Jeżeli nasza umowa przewiduje okres prolongaty, powinniśmy jak najszybciej opłacić zaległą składkę. Jeżeli jednak sami przewidujemy, że nie opłacimy składki w terminie (problemy finansowe, nagły wyjazd zagranicę), to powinniśmy wystąpić z prośbą o przedłużenie terminu płatności. Towarzystwo może, lecz nie musi wyrazić zgody na zwłokę w zapłacie składki.

Dopóki nie otrzymamy zgody na piśmie, powinniśmy opłacać składkę w wyznaczonym w umowie terminie. Czasami jednak nie mamy obowiązku opłacania składki w terminie, lecz dotyczy to ściśle określonych sytuacji. Zwykle zalicza się do nich niezdolność do pracy bądź poważną chorobę. Wtedy to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek terminowego opłacenia składki. Warto pamiętać, że wszystko zależne jest od umowy, która została zawarta z ubezpieczycielem. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma bowiem własną politykę, zgodnie z którą traktuje nieopłacenie składki w terminie. Jeżeli nasza umowa przewiduje możliwość zwolnienia z opłacania składki, to jesteśmy zobowiązani dostarczyć ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty, które będą potwierdzać wystąpienie choroby lub niezdolności do pracy.

 

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button