Renta dla dziecka lub osoby bliskiej

Renta dla dziecka lub osoby bliskiej

renta dla dziecka

Pieniądze dla dziecka. Uposażone dziecko. Zabezpieczenie dziecka. To problemy, z którymi zwraca się do mnie wielu rodziców. I staramy się wspólnie ten problem rozwiązać. 

Dotychczas najczęściej i najprościej było oczywiście wykupić dla siebie polisę na życie, a dziecko wskazać jako osobę uposażoną. Czyli po śmierci ubezpieczonego dziecko otrzyma środki mające zapewnić mu bezpieczną przyszłość. Oprócz takiej polisy jest jednak jeszcze inna możliwość. To renta, którą dziecko będzie otrzymywało regularnie co miesiąc.

Bez względu na to czy będzie to świadczenie po śmierci rodzica, czy comiesięczna renta ubezpieczający chce mieć jednak pewność, że środki z polisy zostaną wykorzystane na potrzeby tego dziecka.

Kto będzie dysponował kwotą świadczenia, gdy Uposażonym jest dziecko?

Jeżeli Uposażonym jest dziecko, to w sensie prawnym świadczenia należne Uposażonemu dziecku stanowią majątek dziecka. Natomiast jeśli chodzi o rozporządzanie tym majątkiem, to zastosowanie mają ogólne zasady prawa cywilnego i rodzinnego. W przypadku niepełnoletniego dziecka dysponentem tego świadczenia (oczywiście przy zachowaniu określonych zasad) będzie więc opiekun prawny.

Kto może być tym opiekunem?

  •  Rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Każde z rodziców może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
  •  Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, albo zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, przedstawicielem ustawowym dziecka jest drugie z rodziców.
  •  W przypadku, gdy oboje rodzice nie żyją lub żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, przedstawicielem ustawowym dziecka jest opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Do czasu ustanowienia opieki takim przedstawicielem ustawowym może być kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy.
  •  Dziecko, którego rodzice zmarli, może być również przysposobione (adoptowane). W takim przypadku rodzic / rodzice adopcyjni są przedstawicielami ustawowymi dziecka zasadniczo na takich samych zasadach jak rodzice biologiczni.

Kiedy mówimy o możliwości samodzielnego dysponowania środkami przez dziecko to należy uwzględnić jego wiek.

Dziecko do 13 roku życia

Dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnych. Tym samym możliwości prawne dysponowania przez takie dziecko swoim majątkiem są bardzo mocno ograniczone. Generalnie o majątku dziecka decydują jego przedstawiciele ustawowi w ramach sprawowania pieczy nad tym majątkiem oraz zarządu tym majątkiem. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ

Dziecko poniżej 13-go roku życia pod względem prawnym nie może dysponować swoim majątkiem. Wyjątkiem są wydatki w ramach umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. drobne zakupy w sklepie, zakup biletów komunikacji publicznej, biletów do kina, etc.).

Dziecko powyżej 13 roku życia

Dziecko, które na moment wypłaty renty miesięcznej ukończyło 13 rok życia, ale nie ukończyło 18 roku życia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Możliwości prawne dysponowania przez takie dziecko swoim majątkiem są szersze niż w przypadku dziecka poniżej 13-go roku życia. Również w tym przypadku generalnie o majątku dziecka decydują jego przedstawiciele ustawowi w ramach sprawowania pieczy nad tym majątkiem oraz zarządu tym majątkiem.

Dziecko, które ukończyło lat 13, ale nie ukończyło lat 18 (podobnie jak dziecko poniżej 13-go roku życia) może dysponować swoim majątkiem dokonując wydatków w ramach umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W pozostałych przypadkach, jeśli takie dziecko chciałoby rozporządzać swoimi pieniędzmi, potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka. Daoma, że dopóki taka zgoda nie zostanie udzielona, można kwestionować ważność czynności prawnej i żądać zwrotu wydatków poczynionych przez dziecko.

Dziecko może jednak dowolnie dysponować pieniędzmi, które przedstawiciel ustawowy przekazał dziecku „do swobodnego użytku”, chyba że chodzi o czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (co w praktyce sprowadza się tutaj do jednorazowego wydatkowania znacznych kwot z majątku dziecka lub zaciągnięcia zobowiązania do dokonywania regularnych wydatków, których suma będzie znaczna). Na podobnych zasadach dziecko powyżej 13-go roku życia może dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na swoim rachunku bankowym.

Co z wydatkowaniem znacznej kwoty

Oczywiście może dojść do sytuacji kiedy opiekun prawny będzie chciał wydatkować znaczą kwotę. Czyli będzie to czynności przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Pojęcie „znacznej kwoty” jest oczywiście ogólnikowe i niedookreślone. To czy mamy do czynienia z taką znaczną kwotą będzie zależeć generalnie m.in. od sytuacji majątkowej dziecka. W jednym przypadku taką znaczną kwotą może być kilka tysięcy złotych, w innym przypadku będzie to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. I na takie postępowanie przedstawiciel ustawowy musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego.

Sytuacja taka nie dotyczy dziecka, które ukończyło 18 lat. Pojęcie „dziecko” w tej sytuacji jest pojęciem umownym, występującym jako uposażony po śmierci rodzica. Bo przecież kiedy dziecko kończy lat 18 staje się z mocy prawa osobą dorosłą i posiada już pełną zdolność do czynności prawnych osoba. Czyli samodzielnie dysponuje otrzymanym świadczeniem.

I tutaj ciekawym rozwiązaniem jest propozycja renty przygotowana przez platformę Bezpieczny.pl. Odpowiadając na potrzeby i obawy wielu rodziców comiesięczna wypłata renty jest do czasu ukończenia 25 lat. Dopiero wtedy „dziecko” będzie mogło zdecydować o jednorazowej wypłacie całej pozostałej kwoty świadczenia lub nadal pobierać rentę do wyczerpania sumy ubezpieczenia.

Założyciel platformy Bezpieczny.pl lubi zaskakiwać rynek ubezpieczeniowy. I tak jest również w przypadku renty. Tym bardziej że uposażonym nie musi być dziecko, ale także dorosły. Czyli można na wypadek swojej śmierci zabezpieczyć także np. swoich rodziców. A platforma Bezpieczny.pl daje dodatkowo możliwość samodzielnego wykupienia polisy poprzez zalogowanie i wybór odpowiedniej opcji. Kupując ubezpieczenie online można zawsze zapytać o szczegóły agenta, który wykorzystując technologię „live cooking” pomoże łącząc się z komputerem klienta.

Czyli jeżeli chcesz zabezpieczyć finansowo dziecko lub swoich rodziców na wypadek swojej śmierci to wiesz już, jakie masz możliwości. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dzwoń śmiało 501485554 lub pisz ksuszka@bezpieczny.pl

 

 

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button